Indsigt, Sammenhæng, Udvikling

Velkommen til ISU Plus

Du finder en beskrivelse af ISU Plus samt kontaktinformationer i menuen foroven.

I menuen kan du også læse om vores services samt nyheder og aktuelle kurser og arrangementer, som vi udbyder.


Er du interesseret i vores uddannelsesaktiviteter finder du dem under menuen services.


← Older posts

Modul 1: 26. – 28. September 2016, Modul 2: 31. Oktober – 2. November 2016, Modul 3: 21. – 22. November

Posted by chs on 26. august, 2016

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere i Ringsted

 • Visitationsgrundlaget og myndighedsrollen
 • Borgerbegreber
 • Samtaleteknik og værktøjer til at indsamle viden
 • Udredningsmodeller
 • Målsætning og opfølgning
 • Rehabiliteringsbegreber
 • Organisering, lean
 • Kvalitet i arbejdet

Læs mere her

Odense den 5. Oktober 2016, Skanderborg den 13. Oktober 2016

Posted by chs on 26. august, 2016

HVORDAN MOTIVERER VI BORGERNE TIL AT SIGE JA

 • Hvorfor er motivation blevet så vigtigt i debatten? Opsummering på § 83a?
 • Motivation og praktiske ”håndgreb”
 • Hvordan reagerer den enkelte borger, hvad motiverer og hvad demotiverer?
 • Hvilken tilgang har vi til samtalen og mødet med borgeren?
 • Målsætningens styrker, succeskriterier som dialogværktøj til borgerinddragelse

Læs mere her

11. oktober 2016 kl. 8.30 – 15.30

Posted by chs on 26. august, 2016

TIL DIG SOM TIDLIGERE HAR DELTAGET PÅ VISITATORKURSUS AFHOLDES NETVÆRKSDAG

 • Hvordan er det gået siden vi skiltes?
 • Erfaringsudveksling siden sidst?
 • Hvad er gået godt?
 • Hvad er gået mindre godt?
 • Dilemmaer I møder i hverdagen

Læs mere her

24. og 25. Oktober 2016 kl. 8.30 – 15.30

Posted by chs on 26. august, 2016

TEMAKURSUS FOR LEDERE AF MYNDIGHEDSAFDELINGER

 • Nye toner i sproget i vejledningen – på vej mod en ændret tilgang til borgeren og organiseringen (illustreret i §83a og vejledningen hertil). Konsekvenser heraf samt fokus på effekt og dialog med udfører.
 • Principper for god praksis for sagsbehandling (herunder den lovgivning der regulerer myndighedsrollen og borgerens pligter og rettigheder (oplysningspligt, klageadgang, partshøring, ankeprocedurer m.m.)).
 • Skøn og regler.
 • Overblik og sammenhænge mellem de forskellige paragraffer og snitfladerne mellem disse, herunder kobling mellem den sociale lovgivning (ældre, voksen, børn og LAB loven).
 • Samarbejdet med udfører: Det frie valg, hvordan og hvornår?
 • Erfaringsudveksling: Hvad er en god visitator? Hvordan opretholder vi høj faglig kvalitet hos medarbejderne?

Læs mere her

26.og 27. oktober 2016 kl. 8.30 – 15.30

Posted by chs on 26. august, 2016

KURSUS FOR SAGSBEHANDLENDE TERAPEUTER

 • Myndighedsopgaven – grundlæggende love
 • Hvad er forskellen mellem rådgivning/vejledning og egentlig sagsbehandling
 • Notatpligt og dokumentation
 • Hvordan afdækkes borgerens funktionsniveau?
 • Snitfladerne/afgrænsningerne til Sundhedsloven, merudgifter, uddannelsesområdet samt arbejdsmarkedsområdet
 • Du får en skræddersyet vejledning til FSII, der giver mening for sagsbehandlende terapeuter

Læs mere her

9. november 2016 kl. 8.30 – 15.30

Posted by chs on 26. august, 2016

BPA Ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) med fokus på Servicelovens §§95 og 96

 • Målgruppe
 • Forudsætninger
 • Omfang
 • Sagsbehandling
 • Krav til arbejdsgiver- og arbejdslederopgaven
 • Tilskud gives til anden end borger (nærtstående)
 • Udmåling af timer
 • Dilemmaer, når andre ordninger er i spil
 • Kombination af forskellige paragraffer

Læs mere her

14. november 2016 kl. 8.30 – 15.30

Posted by chs on 26. august, 2016

Træning til voksne

 • Hvad er formålet, hvornår og hvad giver mening
 • Hvordan målrettes træningen bedst muligt efter den enkelte borgers behov
 • Snitflader til bl.a. § 83a og genoptræningsplaner
 • Ikke visiteret træning (§ 79) – selvtræning
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning og vedligeholdende træning
 • Hvor mange borgere gennemfører tilbuddene
 • Opnår borgeren de ønskede forbedringer i funktionsniveau, og øver borgeren sin evne til at klare flere opgaver

Læs mere her

12. maj 2016 (Odense), 9. juni 2016 (Ringsted), 21. juni 2016 (Skanderborg). Alle dage 8:30 – 15:30

Posted by Dennis Van Beersel on 16. marts, 2016

Rehabilitering har længe været et gennemgående tema inden for det social- og sundhedsområde. Mange kommuner har uddannet medarbejderne i at arbejde rehabiliterende, flere har opsat resultatkrav for den rehabiliterende indsats og alle forventer, at den rehabiliterende indsats giver økonomiske gevinster i form af besparelser på den praktiske og personlige hjælp.

mere…

← Older posts