Tidsmåling og analyse af fordeling af tid på opgaver

Uanset om der er brug for et overblik for at kunne beregne takster eller for at kunne udvikle kommunens opgaver, giver en tidsanalyse et godt grundlag for at evaluere praksis og sikre et takstsystem, der holder i virkeligheden.

ISU Plus har gennemført tidsanalyser i en række kommuner, herunder Kerteminde, Vejen, Langeland, Kalundborg, Slagelse, Fredensborg, Holbæk, Horsens, Greve og Nyborg.

Når ISU Plus gennemfører tidsmålinger, er det vigtigt, at medarbejderne opfatter undersøgelsens resultater som et fagligt værktøj, der giver afsæt til refleksion over hverdagen og danner grundlag for fælles prioriteringer. Medarbejdere og ledere af driften er derfor altid med i udformningen af registreringsskema, har mulighed for at kvalificere data og deltager i informationsmøder, hvor resultaterne præsenteres.

En tidsanalyse giver typisk svar på følgende

 Hvad bruges tiden på – er det det rigtige? Skal der omprioriteres?

  • Hvad koster det at levere en time til borgeren?
  • Har vi organiseret os rigtigt i forhold til omkostningerne pr brugertime?
  • Hvordan performer vi i forhold til andre sammenlignelige tilbud – internt og i andre kommuner?

 Kobles tidsanalysen på opbygning af takster og brugerprofiler, skaber metoden et gennemsigtigt serviceniveau, hvor borgerens profil tydeligt hænger sammen med taksten, og hvor ændringer af serviceniveau påvirker taksten.


 

Vejen Kommune Projekt Platform

Platform er et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri og Jobcenteret i Vejen Kommune. Formålet med projektet er at følge kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, frem mod større tilknytning til arbejdsmarkedet. Opnås bedre resultater, når der anvendes Recovery- og empowermentbaseret tilgang? ISU Plus har implementeret hele den socialpædagogiske værktøjskasse: Alle deltagere er udredt efter en VUM Plus model, alle er blevet vurderet i forhold til sagsbehandlers vurdering af arbejdsmarkedsparathed (BIP indikatorerne) og alle besvarer spørgeskema om Livskvalitet og der arbejdes med mål og handleplaner ud fra GAS evaluering. Det daglige arbejde foregår i Effekt Plus og alle resultater dokumenteres i dette system.

Efter cirka et år begynder vi at kunne trække spændende data og se, hvordan de forskellige borgergrupper flytter sig i forhold til øget livskvalitet, øget arbejdsparathed, til trods for at selve funktionsevnen ikke udvikler sig markant. ISU Plus følger projektets udvikling og overvåger data.


 

Udvikling af værktøjer til afdækning af motivation og rehabiliteringspotentiale

ISU Plus har sat sig for at udvikle værktøjer til at afdække motivationsfaktorer hos borgere og medarbejdere. Værktøjskassen indgår i ISU Plus’ koncept for Case Management.

Med vedtagelsen af §83a sættes fokus på borgermedvirken og forebyggelse. Vi ser indførelsen af §83a som et paradigmeskift, hvor der gives plads til borgeren, pårørende og netværk i et helt andet omfang end tidligere. Når så stort et kursskifte skal sættes i søen, er der derfor behov for at visitatorerne får nye metoder til at arbejde med borgerens egen motivation og ønsker for eget liv.

Værktøjerne afprøves i flere sammenhænge: På temadage om motivation og rehabilitering, på Grundkursus for visitatorer og myndighedsmedarbejdere og via workshops for ledere og medarbejdere. Værktøjskassen udvides til at omfatte værktøjer til medarbejderudvikling og understøttes af IT i Effekt Plus standarden.