TEMAKURSUS FOR LEDERE AF MYNDIGHEDSAFDELINGER

  • Nye toner i sproget i vejledningen – på vej mod en ændret tilgang til borgeren og organiseringen (illustreret i §83a og vejledningen hertil). Konsekvenser heraf samt fokus på effekt og dialog med udfører.
  • Principper for god praksis for sagsbehandling (herunder den lovgivning der regulerer myndighedsrollen og borgerens pligter og rettigheder (oplysningspligt, klageadgang, partshøring, ankeprocedurer m.m.)).
  • Skøn og regler.
  • Overblik og sammenhænge mellem de forskellige paragraffer og snitfladerne mellem disse, herunder kobling mellem den sociale lovgivning (ældre, voksen, børn og LAB loven).
  • Samarbejdet med udfører: Det frie valg, hvordan og hvornår?
  • Erfaringsudveksling: Hvad er en god visitator? Hvordan opretholder vi høj faglig kvalitet hos medarbejderne?

Læs mere her